Wereld Telefoons

Ga direct naar hoofd-inhoud »

Doorzoek site

U bent momenteel op:

Categorie navigatie:

 

Algemene Voorwaarden

Juli 2009

Wereld Telefoons
Tel.: 0683245049
E-mail: klantenservice@wereld-telefoons.nl
KvK: 27348779
BTW: NL201488991B01Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wereld Telefoons met derden (“Koper”) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het door Koper accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Deze Voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
Al hetgeen in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Wereld Telefoons wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door Wereld Telefoons ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

De prijzen van alle aanbiedingen van Wereld Telefoons zijn vast gedurende de looptijd van het aanbod, behoudens tussentijdse wijzigingen in BTW-tarieven. Wereld Telefoons behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment haar leveringsvoorwaarden te wijzigen.
Bestellingen geschieden door middel van het door Koper invullen van een online bestelformulier, of het doen van een bestelling per email, telefoon of post. De bestelling houdt een voor Koper bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst in. Het aanbod wordt geacht te zijn gedaan wanneer het Wereld Telefoons heeft bereikt. Wereld Telefoons kan een bestelling binnen 7 kalenderdagen accepteren door middel van een e-mail aan het door Koper opgegeven e-mailadres ter bevestiging van de bestelling en (of) door toezending van het bestelde product. Indien de bestelling niet binnen deze termijn op een van de hiervoor genoemde wijzen is geaccepteerd, geldt de bestelling als geweigerd.

Artikel 3. Conformiteit

De beschrijvingen en specificaties van het bestelde product zijn gebaseerd op de informatie van de fabrikant van het betreffende product. Hiervan kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
Wij garanderen dat onze producten en diensten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

Artikel 4. Prijzen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verpakkings-, verzekerings- en verzendkosten. Voor verpakking en verzending gelden de kosten zoals vermeld op onze website www.wereld-telefoons.nl onder het kopje FAQ. Alle genoemde prijzen, inclusief die voor verpakking en verzending, gelden slechts voor bestellingen binnen Nederland, en slechts op het tijdstip van de bestelling. Wereld Telefoons is gerechtigd alle prijzen op elk moment aan te passen, waarmee de daarvoor gehanteerde prijzen automatisch komen te vervallen. Slechts de op het moment van de bestelling vermelde prijzen zijn geldig. Indien de prijzen in de periode gelegen tussen de bestelling en de levering, c.q. de uitvoering van de overeenkomst stijgen, is Koper gerechtigd de bestelling te annuleren of (naar zijn keuze) de overeenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen na mededeling van de prijsverhoging Wereld Telefoons.

Artikel 5. Bedenktijd

Koper heeft het recht om –zonder opgave van redenen- de koop binnen 7 werkdagen na ontvangst van het geleverde product te ontbinden door het doen van een mededeling aan Wereld Telefoons. Na ontvangst van deze mededeling zal Wereld Telefoons een RMA-nummer meedelen aan de klant, alsmede verdere instructies voor het terugsturen van de producten aan Wereld Telefoons. Het retour sturen van de producten geschiedt voor rekening van de klant en voor risico van de klant. Dit recht op ontbinding geldt niet, wanneer Koper handelt in beroep of bedrijf, alsmede wanneer de koop zaken betreft als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 BW. Kijk voor meer informatie op onze website www.wereld-telefoons.nl onder het kopje FAQ.
Koper mag met betrekking tot het product ten aanzien waarvan de koop is ontbonden geen handelingen verrichten die (krachtens de bij het product geleverde beschrijving, handleiding of anderszins) zijn voorbehouden aan de fabrikant of door deze aangewezen personen. Onder deze handelingen zijn onder meer begrepen het verwijderen van verzegelingen, serienummers of vergelijkbare handelingen.
Indien de producten door de Koper niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden, dan dient de Koper de hierdoor ontstane schade te vergoeden, ook indien de schade een gevolg is van gebruik conform de voorschriften van de fabrikant. Dit is slechts anders wanneer de schade slechts is ontstaan bij het uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. De koper kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen. Het recht tot ontbinding geldt niet voor:
• producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
• producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
• producten die snel kunnen bederven of verouderen;
• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper de verzegeling heeft verbroken;
• hygiëneartikelen die niet meer in de originele, gesloten verpakking zitten.
Bij beschadiging of tenietgaan van een product heeft Wereld Telefoons het recht op schadevergoeding, tenzij de schade een aantoonbaar direct gevolg is van normaal gebruik met als uitsluitend doel het product uit te proberen, en indien hierbij de bij het product behorende voorschriften zijn opgevolgd.

Artikel 6. Levering en overmacht

Levering geschiedt voor rekening van de koper door toezending van het gekochte product aan het door Koper opgegeven afleveradres.
De termijn voor levering is 3-5 werkdagen en kan maximaal bestaan uit 14 werkdagen, tenzij anders overeengekomen werd. De aangegeven termijnen zijn evenwel indicatief en voor Wereld Telefoons niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een leveringstermijn is overeengekomen.
Wereld Telefoons kan te allen tijde de overeenkomst ontbinden indien het bestelde product (tijdelijk) niet verkrijgbaar is, dan wel Koper een aanbod doen tot levering van een in prijs en kwaliteit vergelijkbaar product.
Indien levering onmogelijk is doordat het product (tijdelijk) niet beschikbaar is, wordt Koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en betaalt Wereld Telefoons de koopprijs zo snel mogelijk (en in ieder geval binnen 30 dagen na deze kennisgeving) terug.
Onmogelijkheid van levering wordt zo spoedig mogelijk aan Koper medegedeeld, eventueel met een gelijktijdig aanbod tot levering van een in prijs en kwaliteit vergelijkbaar product. Uiterlijk binnen 30 dagen na voornoemde mededeling betaalt Wereld Telefoons de koopprijs aan Koper terug, tenzij intussen een nieuwe overeenkomst is gesloten.
Wereld Telefoons is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of vertraagd in behandeling nemen van een bestelling, vertraging in de levering, het uitblijven van levering, of door welke andere oorzaak dan ook, tenzij en voor zover vast is komen te staan dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Wereld Telefoons. Bij vertraging in de levering wegens het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het product (of enige andere oorzaak welke niet in de macht van Wereld Telefoons ligt), wordt Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien voornoemde oorzaak 4 weken na het sluiten van de overeenkomst nog voortduurt, kan elk van beide partijen de overeenkomst ontbinden.
Bij levering worden de kosten voor verpakking en verzending apart vermeld.

Artikel 7. Betaling, opschorting en verrekening

Levering geschiedt slechts tegen vooruitbetaling. Betaling geschiedt in beginsel op de wijze zoals door Koper geïndiceerd bij de bestelling.
Alle betalingen geschieden zonder enige vorm van verrekening, inhouding of opschorting, uit welken hoofde dan ook, behoudens indien en voor zover de betreffende vordering van Koper door Wereld Telefoons wordt erkend of deze anderszins is vast komen te staan.
Aan de bestelling kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Wereld Telefoons.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden van rechtswege in verzuim, en vanaf die dag een rente van 1% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd over het openstaande bedrag. Wereld Telefoons is gerechtigd om, indien Koper met enige betaling waartoe hij is gehouden in gebreke blijft de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, of deze te ontbinden. Koper is niet gerechtigd enige verplichting tot betaling of teruglevering op te schorten in afwachting van nakoming van een verplichting door Wereld Telefoons, tenzij beide verplichtingen voortvloeien uit (ontbinding van) dezelfde overeenkomst.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van door Wereld Telefoons geleverde producten gaat pas over op het moment dat Koper al hetgeen deze op grond van de enige overeenkomst aan Wereld Telefoons verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico van het product gaat reeds op het moment van de feitelijke aflevering over op Koper. Enige vorm van overdracht, verhuur, verpanding, bezwaring, overdracht tot zekerheid van het product, of enige vorm van verandering aan het product door Koper is niet toegestaan zolang Koper de eigendom nog niet heeft verkregen, een en ander behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wereld Telefoons.

Artikel 9. Conformiteit

Wereld Telefoons garandeert de conformiteit en de goede werking van de door haar aangeboden en geleverde producten, overeenkomstig de bij het aanbod verstrekte specificaties.
Bij levering van de artikelen rust op de koper de plicht om te controleren of het juiste artikel geleverd is. Indien dat niet het geval is, dient hij Wereld Telefoons daarvan zo spoedig mogelijk -in ieder geval binnen bekwame tijd na ontdekking, althans na het moment waarop constatering redelijkerwijze mogelijk was- schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. In dat geval zal Wereld Telefoons de koper instructies bezorgen voor retourzending en afspraken maken om alsnog het correcte product te leveren. Koper kan geen beroep meer doen op non-conformiteit als hij Wereld Telefoons niet binnen de hiervoor omschreven periode op de hoogte heeft gebracht.

Artikel 10. Garantie & herstellingen

Indien een product binnen de garantietermijn niet of niet meer behoorlijk functioneert, dient de koper dit zo spoedig als mogelijk schriftelijk te melden aan Wereld Telefoons. Voor terugzending van het product zelf dient hij de terugzendinstructies van Wereld Telefoons af te wachten.
Op de door Wereld Telefoons geleverde mobiele telefoon zijn de garantiebepalingen van toepassing van het desbetreffende merk. In de meeste gevallen komt dit neer op een standaard fabrieksgarantie van 2 jaar. Voor meer specifieke vragen over de garantiebepalingen van uw mobiele toestel(en de verschillende onderdelen en accessoires) kunt u het beste contact opnemen met een van de servicepoints/centers of rechtstreeks met de helpdesk van de fabrikant van uw GSM. De standaard fabrieksgarantie is geldig vanaf de datum zoals vermeld op de aankoopfactuur.

Op de Sidekick telefoons is een andere garantieregeling van toepassing. Op deze toestellen geeft Wereld Telefoons 2 maanden garantie. Onder deze garantie vallen alleen mankementen die onder normaal gebruik zijn ontstaan of technische mankementen die niet zijn ontstaan door gebruik van de Koper. De verleende garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:
• nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;
• onoordeelkundig gebruik, of gebruik voor ander dan huishoudelijk gebruik;
• (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van producten aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
• (pogingen tot) reparaties verricht door de koper zelf of door derden, of indien de koper Wereld Telefoons onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht -tijdig- te verhelpen;
• van buiten komend onheil (zoals brand, overstroming, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, enz.);
• het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
• als de koper in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

Indien de koper binnen het garantietermijn het gekochte toestel wil retourneren zonder dat er aantoonbare gebreken aan het toestel zijn, worden er administratie kosten in rekening gebracht. Deze bedragen 20% van het totale bedrag op de factuur. Indien de aanvraag tot retournering een aanvraag tot het terugbetalen van het aankoopbedrag betreft, wordt het totale aankoopbedrag minus de verzendkosten en de administratiekosten teruggestort op de opgegeven rekening van de koper.

Artikel 11. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten is Wereld Telefoons in geval van overmacht gerechtigd, naar haar keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan Koper, zonder dat Wereld Telefoons gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Wereld Telefoons kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en (transport) schade

Elke aansprakelijkheid van Wereld Telefoons is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de schade die in vergelijkbare gevallen redelijkerwijs kon worden voorzien. Van aansprakelijkheid van Wereld Telefoons kan slechts sprake zijn in geval van opzet of grove schuld. Indien het product of de verpakking bij levering zichtbare, c.q. merkbare schade heeft, is Koper verplicht dit onmiddellijk bij de transporteur te melden en de ontvangst te weigeren. Tevens dient hij onmiddellijk Wereld Telefoons schriftelijk op de hoogte te stellen van deze schade. Verborgen gebreken dienen, na hun ontdekking, onmiddellijk en schriftelijk aan Wereld Telefoons te worden gemeld.

Artikel 13. Privacy

Wereld Telefoons behandelt alle gegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle door Kopers verstrekte gegevens worden uitsluitend door Wereld Telefoons gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze Voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van Wereld Telefoons noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar onze website www.wereld-telefoons.nl in onder het kopje FAQ.

Artikel 14. Overige bepalingen

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd is met een bepaling van dwingend recht, of om enige andere reden buiten toepassing wordt gelaten, dan blijft de geldigheid van deze Voorwaarden voor het overige in stand en zal de ongeldige bepaling worden vervangen voor een door Wereld Telefoons vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling. Wereld Telefoons is gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het door Koper opgegeven adres. Wereld Telefoons is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Op alle overeenkomsten met Wereld Telefoons en alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien een geschil niet minnelijk opgelost kan worden, staat het elk partij vrij het geschil aan de bevoegde rechter in de woonplaats/vestigingsplaats van de wederpartij voor te leggen. 

Mijn Winkelwagen

U heeft geen items in uw winkelwagen.

Betaal gemakkelijke met iDeal